De Apostelen van de laatste tijden

Onze Lieve Vrouw van La Salette heeft in de verschijning van 19 september 1846 op de berg van La Salette, in aansluiting op het geheim, de zienares Mélanie, woord voor woord een regel gegeven, om een relgieuze orde te stichten met de naam: „Apostelen van de laatste tijden“.
In een ondervraging van 3 october 1876, antwoorde Mélanie aan abbé F. Bliard: „(..) Deze orde bevat: 1. priesters, die de missionarissen van de heilige Maagd en de apostelen van de laatste tijden zullen zijn; 2. religieuzen, die de missionarissen als oversten hebben; 3. gelovigen die in de wereld leven, en die zich willen verenigen en verbinden met het Werk.
Het doel van deze religieuze orde is, te werken aan de heiliging van de clerus, aan de bekering van de zondaars, en het werk Gods over de gehele aarde uit te breiden. De religieuzen zijn als missionarissen geroepen, met ijver te werken aan het heil der zielen door het gebed en door de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid. Wat de geest van de orde betreft: zij moet de geest van de eerste apostelen zijn. De heilige Maagd heeft deze geest voldoende beschreven, zij het in de regel, die Zij mij heeft gegeven, zij het in de oproep aan de apostelen van de laatste tijden, die het geheim afsluit“:
(..) Ik roep de apostelen van de laatste tijden op, de trouwe leerlingen van Jezus Christus, die geleefd hebben in verachting van de wereld en van zichzelf, in armoede en in nederigheid, in verachting en in de stilte, in gebed en in versterving, in kuisheid en in vereniging met God, in het lijden en onbekend voor de wereld. Het is tijd dat zij uitgaan om de wereld te verlichten (..)“.
Eveneens op 19 september 1846 had Mélanie een vizioen: „Ik zag de apostelen van de laatste tijd met hun kleding“; ze lijkt veel op die van de priesters van die tijd; „Op het ene uiteinde van de ceintuur stonden de volgende drie letters in rood: M.P.J. Mourir Pour Jésus [sterven voor Jezus]. Aan het andere uiteinde van de ceintuur stonden de volgende letters in blauw: E.D.M. Enfant De Marie [kind van Maria]“.

De Regel

Onze Lieve Vrouw van La Salette heeft Mélanie op 19 september 1846 gezegd: „Mélanie, wat ik je nu ga zeggen, zal geen geheim zijn: het is de regel, die jij mijn dochters, die hier zijn, exact zult doen volgen, wanneer de regel door de oversten zal zijn goedgekeurd. Mijn missionarissen zullen dezelfde regel volgen.
 1. De leden van de orde van de Moeder van God zullen God liefhebben boven alle dingen en hun naaste als zichzelf uit zuivere liefde tot God.
 2. De geest van deze orde is geen andere dan de Geest van Jezus Christus op zich en de Geest van Jezus Christus in de zielen.
 3. De leden van deze orde zullen zich wijden aan het bestuderen van Jezus Christus en aan Hem na te volgen, en hoe meer Jezus Christus bekend zal zijn, hoe meer zij zich zullen vernederen bij het zien van hun eigen nietigheid, van hun zwakheid, van hun onvermogen om iets werkelijk goeds te doen in de zielen zonder de goddelijke genade.
 4. Zij zullen een gehoorzaamheid hebben, die in alles en overal volmaakt is.
 5. Eenieder van hen zal een grote kuisheid van lichaam en geest bewaren, opdat Jezus Christus in hen Zijn verblijf neme.
 6. De leden van deze orde zullen slechts één van hart en één van ziel zijn in de liefde van Jezus Christus.
 7. Niemand zal iets in eigendom voor zichzelf hebben, maar alles zij gemeenschappelijk, zonder het minste van de voorbijgaande dingen na te streven; Ik wil dat mijn kinderen vrij en ontdaan van alles zouden zijn.
 8. Zij zullen een grote naastenliefde hebben, zonder grenzen; zij zullen alles van iedereen verdragen naar het voorbeeld van hun goddelijke Meester, en zij zullen niemand doen lijden.
 9. De leden van de orde zullen hun oversten gehoorzamen en zij zullen hun de verschuldigde eer en eerbied betonen met een grote eenvoud van hart.
 10. De overste zal met mildheid waken over de navolging van de regel. Van tijd tot tijd, zal zij overleggen met de pater van de missie die de zorg over jullie zielen zal hebben, opdat ze geholpen wordt bij het goede bestuur van het huis. Zij zal het meest deemoedig zijn en zal strenger voor zichzelf zijn dan voor anderen. Zij zal de fouten van haar dochters corrigeren met een grote zachtmoedigheid en voorzichtigheid. Zij zal altijd haar ziel tot God verheffen voordat zij corrigeert.
 11. Het Allerheiligste Sacrament zal dag en nacht in de kapel zijn uitgesteld, gedurende de maanden september, februari en mei, al waar de leden van de orde het geluk zullen hebben gelukkige uren door te brengen, als de naastenliefde of het heil der zielen hen daarvan niet zal weerhouden.
 12. Zij zullen een innerlijk leven lijden, hoewel zij zullen werken; zij zullen het contemplatieve leven met het actieve leven verenigen. Zij offeren zich op en zij zullen zich geheel tot slachtoffer maken van Jezus en van de gekruizigde Jezus.
 13. Zij zullen elke dag met een ware godsvrucht, het Brood des Levens ontvangen; jullie zullen echter enige leden van de Communie kunnen onthouden, wanneer jullie zullen zien, dat ze niet treden in de voetsporen van de gekruizigde Jezus.
 14. Buiten het vasten dat door de Kerk is voorgeschreven, zullen zij nog gedurende de maanden september, februari en mei vasten; zij zullen van enige boetemiddelen gebruik maken. Degenen die te zwak zullen zijn en geen boetewerken zullen kunnen verrichten, zullen Jezus Christus met deemoed en zachtmoedigheid hun zwakheid aanbieden.
 15. Zij zullen elke vrijdag vasten en zullen enige boete doen. Al deze werken zullen voor de zielen in het vagevuur worden opgeofferd ten gunste van de bekering van de zondaars en voor hun eigen vooruitgang in de liefde tot God.
 16. De leden van de orde zullen zeer nederig en zachtmoedig zijn met de wereldlijken en hen ontvangen met een grote goedheid; zij die het meest nederig zullen zijn, zullen de eerste plaats hebben in het Hart van Jezus, evenals in het Mijne.
 17. De leden zullen slechts één hart en één ziel hebben: geen van hen zal vasthouden aan de eigen wil.
 18. Zij zullen de zuiverheid als van een engel hebben; zij zullen zich in alles en overal houden aan een grote bescheidenheid.
 19. Allen zullen een grote stilte bewaren en zullen met zorg onnodige gesprekken met vreemden vermijden.
 20. Degenen die zullen willen worden opgenomen, zullen de zeer oprechte bereidheid hebben, zich geheel aan God te geven, en zich voor Zijn Liefde te offeren.
 21. Zij zullen pas tot het getal der postulanten worden toegelaten, nadat zij eerst een retraite van 12 dagen zullen hebben gedaan, waarin zij een generale biecht zullen doen bij de pater van de missie, de biechtvader van het klooster. Indien zij bereid zijn met al hun krachten te werken, zich te heiligen en de deugden die eigen zijn aan een slachtoffer die zich elke dag voor de God van Hemel en aarde wil offeren, te verkrijgen, zullen zij worden toegelaten tot het noviciaat, drie maanden voor de inkleding met het habijt van de orde. En zij zullen er goed aan denken, dat zij alleen toegelaten zijn tot het huis van de Moeder van God om te werken aan hun heiliging door het gebed, door boete en door alle werken die de eer van God en het heil der zielen beogen.
 22. Mijn missionarissen zullen de apostelen van de laatste tijden zijn; zij zullen het evangelie van Jezus Christus preken in geheel zijn zuiverheid, over heel de aarde.
 23. Zij zullen een onvermoeibare ijver hebben; zij zullen preken over de hervorming van de harten, de boete en het onderhouden van Gods Wet; zij zullen preken over de noodzaak van het gebed, over de verachting van de wereldse dingen, over de dood, het oordeel, het paradijs en de hel; over het Leven, de Dood en de Verrijzenis van Jezus Christus. Zij zullen de mensen sterken in het geloof, opdat, als de duivel komt, niet een groot aantal van hen zal worden misleid.
 24. Men zal de nieuwelingen goed vormen in de christelijke deugden, zoals ook in de oefeningen van deemoedigheid, naastenliefde, de onthechting en de zachtmoedigheid.
 25. Het noviciaat zal zes jaren duren. Nadat zij het bewijs zullen hebben gegeven, dat zij vast staan in de deugden, en zij zich willen scharen onder het getal van de strijders van Jezus Christus in deze orde, zullen zij knielend van hun overste deze genade vragen; en nadat jullie hen hun verplichtingen aan de regel, die Ik jullie geef, nogmaals zullen hebben uitgelegd en zij jullie beloven, dat zij deze getrouw zullen onderhouden, zullen jullie hen opnemen.
 26. Het gebed zal gemeenschappelijk in de kapel worden gedaan op een geschikt en vastgesteld uur.
 27. Men zal gemeenschappelijk eten in het refectorium, hetgeen noodzakelijk is om te kunnen leven en te werken voor de eer van God. Op hetzelfde moment waarop men het lichaam geeft wat passend is, zal de ziel worden gesterkt door een geestelijke lezing, die tijdens de maaltijd wordt gehouden.
 28. Men zal de grootste zorg hebben voor de zwakke en zieke leden.
 29. Als een lid een ander lid door een woord of daad beledigt, make hij zijn fout zo snel mogelijk weer goed.
 30. Alle leden van deze orde zullen een kniebuiging maken, als ze het tabernakel, waar Jezus aanwezig is, passeren.
 31. Elke keer dat ze elkaar ontmoeten, zal de één zeggen: „Bemind zij Jezus door alle harten!“; de ander zal antwoorden: „Amen!“
 32. De religieuzen zullen het koorgebed bidden, zoals de religieuzen van Corenc bij Grenoble dat doen; het kapittel en de andere gewoonten zullen op dezelfde manier worden gedaan.
 33. Alle leden zullen een kruis dragen als het mijne“.

Bron en bibliografie:

René Laurentin / Michel Corteville, Découverte du secret de La Salette, Editions Fayard, Paris 2002, ISBN 2213 6128 38

Ametur Jesus ab omnibus cordibus! Amen!


 
 
Make a Free Website with Yola.